de route

CREATING STORIES REISBLOG VS  CREATING STORIES - REISBLOG VS
Juli
15           Vancouver
16           Seattle
17           Seattle
18           Portland
19           Portland
20           Pendleton
21           Boise
22           Yellowstone
23           Yellowstone
24           Jackson
25           Jackson
26           fly to: Las Vegas
27           Mammoth Lakes
28           Mariposa
29           San Francisco
30           San Francisco
31           San Francisco
Augustus
1             San Luis Obispo
2             LA down town
3              LA down town
4              LA Huntington Beach
5              LA Huntington Beach
6              LA Huntington Beach
7              Back home